, Tleń
Przyjazd
Wyjazd

Regulamin Hotelu

Regulamin Hotelu

 1. Strona główna
 2. Hotel
 3. Regulamin Hotelu

Serdecznie witamy w Hotelu **** EVITA w Tleniu!
Życzymy Państwu udanego pobytu, prosząc jednocześnie o przestrzeganie niniejszego Regulaminu, stworzonego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju naszym Gościom.

 

§ 1

 1. Właścicielem Hotelu **** EVITA w Tleniu i podmiotem prowadzącym tenże Hotel jest Krzysztof Otlewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Evita Krzysztof Otlewski ul. Czerska 11 Tleń 86-150 Osie , NIP 559 000 59 80
 1. Gość hotelowy zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu Recepcjonista ma prawo odmówić zameldowania Gościa.
 2. Pokoje w hotelu wynajmowane są na doby hotelowe.
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 w dniu zameldowania do godziny 11.00 dnia następnego. Hotel ma prawo obciążyć Gościa kosztami pobytu za kolejną dobę, jeśli nie opuści pokoju w wyznaczonym czasie.
 4. Jeśli w trakcie meldowania, Gość nie określi długości pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godz. 09:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.
 6. Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w oparciu o dostępność pokoi.
 7. Gość hotelowy nie może przekazywać bądź udostępniać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 8. Osoby niezarejestrowane w hotelu mogą przebywać w pokojach Gości hotelowych od godz. 9:00 do godz. 22:00. Po godz. 22:00 osoby te, będą automatycznie przypisane do pokoju wynajętego przez Gościa, na jego koszt.
 9. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 06:00. Za naruszenie ciszy nocnej rozumie się głośne zachowanie w pokoju wywołujące skargi Gości z sąsiadujących pokoi. W  przypadku dwukrotnego upomnienia przez Recepcje i braku reakcji hotel wezwie policje oraz naliczy opłatę w wysokości 1000 zł . Kwota zostanie doliczona do rachunku za pobyt.
 10. Podczas ciszy nocnej, Goście oraz osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek zachowywania się w sposób niezakłócający spokoju pobytu innych Gości.

 

§ 2

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o zgłaszanie ich w recepcji,  co umożliwia hotelowi niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę.
 1. Na życzenie Gościa, hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • przechowanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz przechowanie rzeczy niemających cech bagażu osobistego).

§ 3

 1. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Opuszczając pokój gość powinien każdorazowo sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić kartę magnetyczną w Recepcji.  Recepcja wydaje kartę magnetyczną na podstawie karty pobytu.
 3. Zgubienie karty magnetycznej należy bezzwłocznie zgłosić w recepcji hotelu. Wydaniem nowej karty Gość zostanie obciążony kwotą 50 zł.
 4. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu oraz otoczenia powstałe z jego winy lub z winy przebywających z nim lub odwiedzających go osób, na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego. Tabela przedstawiająca szacunkową wysokość usunięcia niektórych rodzajów  szkód dostępna jest w Recepcji hotelu.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za auta i ich zawartość pozostawione na parkingu hotelowym.
 6. Za szkody spowodowane  przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie. Dzieci do lat 12 powinny znajdować się pod stałą opieką.
 7. Przedmioty osobiste pozostawione przez Gościa w pokoju hotelowym po jego wyjeździe zostaną na jego prośbę odesłane na wskazany adres. Koszty wysyłki pokrywa Gość.  W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez okres 1 roku na koszt i ryzyko Gościa.  Po upływie tego okresu przedmioty te, jako porzucone przez Gościa, zostaną przekazane do likwidacji i komisyjnie zniszczone. Przedmioty, których właściciela nie udało się ustalić, po uprzednim powiadomieniu właściwego Starosty, będą przechowywane przez Hotel przez okres 2 lat. Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej zostaną niezwłocznie przekazane właściwemu Startoście. Po upływie powyższych okresów przedmioty pozostawione stają się własnością znalazcy, zgodnie z art. 187 Kodeksu cywilnego oraz art. 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.
 8. W pokojach hotelowych, salach hotelowych i na korytarzach hotelowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu lub używania papierosów elektronicznych. Palenie tytoniu lub używanie papierosów elektronicznych na terenie hotelu dozwolone jest jedynie w wyznaczonych strefach. W razie naruszenia przez Gościa lub przebywające z nim lub zaproszone przez niego osoby powyższego zakazu, Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia.
 9. W Hotelu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu poza restauracją hotelową, barem hotelowym, pokojami hotelowymi i innymi wyznaczonymi miejscami. W razie naruszenia przez Gościa lub przebywające z nim lub zaproszone przez niego osoby powyższego zakazu, Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 200 zł za każdy przypadek naruszenia.
 10. W Hotelu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu niezakupionego w restauracji hotelowej lub barze hotelowym. W razie naruszenia przez Gościa lub przebywające z nim lub zaproszone przez niego osoby powyższego zakazu, Gość zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 300 zł za każdy przypadek naruszenia.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

W celu skorzystania z żelazka uruchomiono w pomieszczeniu 211 prasowalnie.

     12. W przypadku zauważenia pożaru lub innego niebezpieczeństwa zagrażającego życiu lub zdrowiu lub zniszczeniu mienia, Gość ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracownika hotelu, a następnie ewakuować się zgodnie z oznaczeniami ewakuacyjnymi.

§ 4

 1. Hotel na swoim terenie świadczy usługi SPA . Szczegółowy regulamin korzystania z tej strefy znajduje się poniżej i bezpośrednio w recepcji SPA.
 2. Na terenie SPA i basenu zabrania się:

spożywania napoi alkoholowych i żywności

- wnoszenia szklanych opakowań z innymi napojami

- korzystania z  zabiegów i basenu osobom nietrzeźwym

- korzystania ze strefy spa i basenu po godzinie 21.00

§ 5

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, które je narusza. Osoba ta zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz zapłaty za ewentualne poczynione zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu
 2. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin hotelowy lub w inny rażący sposób zakłócił spokój pobytu innych Gości.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa w stanie nietrzeźwości, po użyciu środków odurzających lub psychotropowych lub zakłócającego swym zachowaniem spokój innych Gości lub pracę personelowi.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU

 

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Strefa basenowa jest obiektem Evita Hotel & SPA ul. Czerska 11 Tleń, 86-150 Osie.
 2. W skład strefy basenowej wchodzi: basen rekreacyjny o wymiarach 19,6 m x 9,2 m, brodzik dla dzieci, dwie wanny jacuzzi oraz część wypoczynkowa tepidarium.
 3. Obiekt czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00 – 21.00.
 4. Kierownictwo Evita Hotel & SPA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane w szafkach, istnieje możliwość pozostawienia rzeczy wartościowych w sejfie.
 5. Dzieci do 10 roku życia mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, niestosujące się do zaleceń ratowników i obsługi basenu będą wypraszane z terenu obiektu.
 7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratownika lub obsługi.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz: palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp., wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, przebywania zwierząt, wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. Obowiązuje również zakaz wnoszenia sprzętu elktronicznego i biżuterii. Zauszkodzenie i zagubienie ww przedmiotów hotel nie odpowiada.
 9. Wszelka działalność zarobkowana na terenie obiektu, poza działalnością Evita Hotel & SPA, w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania jest zabroniona.
 10. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy, w tym przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.05.1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r. nr.57 poz. 358).

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY BASENOWEJ

 1. W strefie basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy ściśle przylegający do ciała.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do zmiany obuwia w holu głównym na obuwie typu plażowego i pozostawienia go na regale lub w szafce znajdującej się w szatni.
 3. Każdy użytkownik basenu jest zobowiązany do umycia całego ciała i dezynfekcji stóp przed wejściem do hali basenowej.
 4. Na terenie strefy basenowej zabrania się: biegania po obejściach i dojściach, wpychania do wody innych użytkowników, wchodzenia na balustrady oraz urządzeń o innym przeznaczeniu, skakania z fragmentów konstrukcji obiektu czy konstrukcji basenowych, użytkowania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczenie, wrzucania do wody wszelkich przedmiotów obcych, konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie basenu, niszczenia wyposażenia, zanieczyszczania wody basenowej, niszczenia artykułów basenowych typu zabawki, deski itp., wnoszenia napojów i kosmetyków w szklanych opakowaniach.
 5. Zabrania się korzystania ze strefy SPA osobom, których oznaki wskazują na: choroby skóry, grzybicę, rumień, itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.
 6. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem. Obsługa Evita SPA nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne przebywania tych osób w strefie SPA.
 7. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie dyżurnemu ratownikowi.
 8. Evita SPA zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu i godzin otwarcia w związku ze: świętami, wynajęciem całej strefy basenowej oraz innymi okolicznościami.

                   ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI BASENU

 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia pływalni i obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 2. Właściciel obiektu nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu.

Pokoje

Pokój Comfort SBL
od 299 /noc
od 299 /noc

  Wyposażenie pokoju:  łoże małżeńskie lub dwa oddzielne łóżka;  możliwość wstawienia łóżeczka;  łazienka: ...

Szczegóły pokoju

Pokój Comfort SBL

 • Maks. osób: 2
Pokój Comfort DBL
od 299 /noc
od 299 /noc

  Wyposażenie pokoju:  łoże małżeńskie lub dwa oddzielne łóżka;  możliwość wstawienia łóżeczka turystycznego;  łazienka: ...

Szczegóły pokoju

Pokój Comfort DBL

 • Maks. osób: 2
Pokój Deluxe
od 345 /noc
od 345 /noc

  Wyposażenie pokoju:  łoże małżeńskie;  podwójna rozkładana kanapa z 2 dodatkowymi miejscami do spania;  możliwość ...

Szczegóły pokoju

Pokój Deluxe

 • Maks. osób: 2
Pokój Studio
od 409 /noc
od 409 /noc

  Wyposażenie pokoju:  łoże małżeńskie;  rozkładany narożnik z dwoma dodatkowymi miejscami do spania;  możliwość wstawienia  ...

Szczegóły pokoju

Pokój Studio

 • Maks. osób: 2
Apartament Lux
od 495 /noc
od 495 /noc

  Wyposażenie pokoju:  łoże małżeńskie;  podwójna rozkładana kanapa z 2 dodatkowymi miejscami do spania;  możliwość ...

Szczegóły pokoju

Apartament Lux

 • Maks. osób: 2
Pokaż wszystkie

ul.Czerska 11
86-150 Tleń, Polska

Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij